تاریخچه سازمان

شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان است و از نظر جغرافیایی در ۲۱ درجه و ۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴ دقیقه طول رقی قرار گرفته است و در بخش جلگه ای به ارتفا ۱۸ متر از سط دریا واع می باشد مساحت شهر اهواز ۲۰۴۷۷ هکتار است که فقط ۶۹۲۳ هکتار آن در بافت شهری قرار گرفته است.

جمعیت اهواز طبق امار سرشماری سال ۱۳۶۵ شمسی بالغ بر ۸۶۱۹۷۰ نفر است اما اکنون از مرز یک ملیون نفر گذشته است.

تاریخچه سازمان:

سازمان قطار شهری اهواز در سال 1381 تاسیس شد و در همان سال مطالعات فاز صفر پروژه قطار شهری اهواز توسط مهندسان مشاور به انجام رسید. پس از آن کریدور خط یک  مسیر شمال شرقی ــ جنوب غربی  قطار شهری اهوازبه طول  تقریبی23 کیلومتر  در چهل و سومین جلسه شورایعالی ترافیک کشور در تاریخ 12/5/82  به تصویب رسید و به دنبال آن  " مدیریت طرح" پروژه در سال 83 انتخاب و قرارداد انجام مطالعات فاز یک با شرکت مشاور منعقد گردید.شناسایی مشاوران نقشه برداری و ژئو تکنیک ، انتخاب مشاور فرانسوی سمالی ، جهت تعیین نحوه استقرار خط، عقد قرارداد و آغاز عملیات ساخت ساختمان های جنبی در سایت دپو اقبال و پارکینگ گلستان در تیرماه 1384 ، تهیه اسناد مناقصه EPC برای کل پروژه و انتخاب پيمانکار برنده مناقصه از اهم فعالیت های مربوط به پروژه قطار شهری اهواز می باشد که تا پیش از آغاز عملیات اجرایی در ایستگاه ها صورت پذیرفته است.

مسیر خط 1 قطار شهری اهواز بطول تقریبی 23 کیلومتر، شمال شرقی شهر را با عبور از مرکز شهر و رودخانه کارون به جنوب غربی شهر متصل می نماید. این مسیر مشتمل بر 23 ایستگاه بوده و زمان سفر در طول آن با در نظر گرفتن سرعت متوسط 33 کیلومتر بر ساعت، 40 دقیقه برآورد شده است.