ارکان سازمان

طبق ماده 7 اساسنامه مصوب سازمان قطار شهری اهواز به شماره 34/3/1/977 مورخ 81/2/2 ارکان این سازمان عبارتند از:
 
الف: شورای سازمان
 
ـ شورای سازمان متشکل از 5 نفر به شرح ذیل می باشد:
1-     استاندار خوزستان به عنوان رییس شورا (جناب آقای قاسم سلیمانی دشتکی)
2-    شهردار اهواز (جناب آقای علیرضا عالیپور )
3-    معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان
4-    رییس شورای اسلامی شهر اهواز
5-    یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار و تایید رییس شورای سازمان
 
 ـ هیات مدیره سازمان مرکب از 5 نفر عضو علی البدل می باشد و ترکیب آن به شرح ذیل می باشد:
 
1-     معاون امور عمرانی استانداری خوزستان به عنوان رییس هیات مدیره
2-     شهردار اهواز (جناب آقای علیرضا عالیپور)
3-     یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز
4-     مدیرعامل( جناب آقای رسول جامعی )
5-     یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان
 
تبصره:یک نفر عضو علی البدل با شرایط بند 5 انتخاب خواهد شد که در صورت غیبت اعضای اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
 
- مدیر عامل (جناب آقای رسول جامعی)
 
- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی سازمان است که عهده دار اجرای مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره می باشد.
 
- حسابرس (بازرس)
 
- شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخص حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان حسابرس ( بازرس ) برای مدت یک سال انتخاب و با حکم استاندار منصوب می گردد.
 
ب:هیات مدیره
 
 ـ هیات مدیره سازمان مرکب از 5 نفر عضو علی البدل می باشد و ترکیب آن به شرح ذیل می باشد:
 
1-     معاون امور عمرانی استانداری خوزستان به عنوان رییس هیات مدیره
2-     شهردار اهواز (جناب آقای علیرضا عالیپور)
3-     یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز
4-     مدیرعامل( جناب آقای رسول جامعی)
5-     یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان
 
تبصره:یک نفر عضو علی البدل با شرایط بند 5 انتخاب خواهد شد که در صورت غیبت اعضای اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
 
- مدیر عامل (جناب آقای رسول جامعی)
 
- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی سازمان است که عهده دار اجرای مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره می باشد.
 
- حسابرس (بازرس)
 
-  شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخص حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان حسابرس ( بازرس ) برای مدت یک سال انتخاب و با حکم استاندار منصوب می گردد.