تاریخچه سازمان

سازمان قطار شهری اهواز در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و در همان سال مطالعات فاز صفر پروژه قطار شهری اهواز توسط مهندسان مشاور به انجام رسید. پس از آن کریدور خط یک  مسیر شمال شرقی ــ جنوب غربی  قطار شهری اهوازبه طول  تقریبی ۲۳ کیلومتر  در چهل و سومین جلسه شورایعالی ترافیک کشور در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب رسید و به دنبال آن  " مدیریت طرح" پروژه در سال ۸۳ انتخاب و قرارداد انجام مطالعات فاز یک با شرکت مشاور منعقد گردید.شناسایی مشاوران نقشه برداری و ژئو تکنیک ، انتخاب مشاور فرانسوی سمالی ، جهت تعیین نحوه استقرار خط، عقد قرارداد و آغاز عملیات ساخت ساختمان های جنبی در محوطه دپو اقبال و پارکینگ گلستان در تیرماه ۱۳۸۴، تهیه اسناد مناقصه EPC برای کل پروژه و انتخاب پيمانکار برنده مناقصه از اهم فعالیت های مربوط به پروژه قطار شهری اهواز می باشد که تا پیش از آغاز عملیات اجرایی در ایستگاه ها صورت پذیرفته است.